درود فراوان بر شما خواننده عزیزیکه بخود اجازه می دهید

درست بیندیشید ، درست قضاوت کنید و درست نتیجه بگیرید

بهائیان معتقدند که میرزا علی محمد باب همان امام زمانی بود که شیعیان در انتظارش

 هستند و امام زمان  آمده ورفته پس  بیائید :

              (( امام زمان را زبان پیشوای بهائیان آقای میرزا علی محمد باب بشناسید ))

1-     باب در صفحه 27 کتاب (صحیفه عدلیه ) می نویسد که امام دوازدهم محمدبن الحسن

 صاحب الزمان می باشد .

2-     باب در صفحه 123 کتاب تفسیر سوره بقره می نویسد که خدا به امام دوازدهم محمدبن

الحسن طول عمر داده و او هم اکنون زنده است .

3-     در کتاب تفسیر سوره یوسف می نویسد که خدا خواسته تفسیر سوره یوسف از

 طرف محمدبن الحسن العسکری باو داده شود .

4-     د ر کتاب اسرار آلاثار خصوصی جلد اول صفحه 181 از قول میرزای باب مطالبی

 آمده که خلا صه اش این است (( به من تهمت زده اند که ادعای وحی و امامت  و

پیغمبری و بابیت نموده ام . لعنت خدا برایشان و خدا انها را بخاطر این تهمتها بکشد .

 بدانید که بعد از حضرت محمد (ص) پیغمبری نخواهد آمد و امام دوازدهم  هم نیز

 محمدبن الحسن العسکری بوده و غیر از چهار نایب خاص هیچکس باب امام نمی باشد

. خدایا از این نسبتها که به من داده اند بیزارم ))

البته باید توجه داشت که مطالب فوق را باید توجه داشت که مطالب فوق را با کمال

 بی پروائی و با اعتقاد تمام بیان داشته نه اینکه ترسیده یا تقیه نموده باشد . و شاهد

 براین مطالب گفتار آقای میرزا حسینعلی در صفحه 179 کتاب ایقان صفحه 199 است

 که میگوید با اینکه همه با او مخالف بودند از احدی خوف ننموده و ادعای خود را فرمود .