دربارۀ پیدایش بهائیت، تاریخچه و سیر تحرک و تحولات آن، مقالات پژوهشی
 
و مستند را جستجو کردیم و از میان آنها تعدادی را انتخاب نمودیم تا در منظر
 
شما قرار دهیم باید در همین آغاز، عرض کنیم مسئولیت درستی و صحت مطالب
 
به عهدۀ نویسندگان مقالات می باشد و کاربران عزیز می توانند نظرات خود را در
 
 مورد هر مقاله در نقد ما رد یا اثبات، ارائه نمایند.

چنانچه مدیریت و سردبیری سایت، دیدگاه خاصی داشته باشد با ذکر "نظرات

 سردبیر" اقدام به درج مطالب خواهد نمود که در آن صورت آن نظر، نظر سردبیر

سایت تلقی خواهد شد.

چنانچه به مقالات و مستنداتی جدید پیرامون موضوع دست یافتید، دیگران را از آن

 محروم نفرمائید و برای سایت ارسال نمائید.

 

 

این مقاله به قلم آقای دکتر محمود صدری از محققان و نویسندگان دائره المعارف

ایرانیکا (IRANICA)می باشد که در " دانشنامه جهان اسلام " درج شده است.

ازآنجا که یکی از مهمترین وقایع تاریخ بهائیّت و بابیّت، "واقعه بدشت" است؛

مقاله ای در زمینه بدشت برگزیده شده و در منظر پژوهشگران قرار می گیرد.