شخصیت های اصلی که رهبران بهائی محسوب می شوند و سخنانشان جنبۀ تقدس برای بهائیان

 دارد عبارتند از:

 

1-    سید علی محمد شیرازی ( ملقب به باب)

2-    میرزا حسینعلی نوری( ملقب به بهاءالله)

3-    عباس افندی ( ملقب به عبدالبهاء)

4-    شوقی افندی

 

برای آشنایی با آنها و سیر حوادث زندگی و ویژگی هایشان به مقالات بالا ، برگرفته از

 پژوهش های انجام شده توسط اصحاب دائرﺓ المعارف ( دانشنامه جهان اسلام) و دیگر

پژوهشگران می توانید مراجعه نمائید