از جمله تعالیم بهائیان که بسیار برآن تبلیغ می کنند" تساوی حقوق زنان و مردان

"است.


آنها چنین جلوه می دهند که دیگر ادیان مساوات بین زن و مرد را در نظر نگرفته اند

 ولی بهائیت تساوی را بطور کامل بر قرار کرده است.


منتقدین با بررسی مختصر ،خلاف این ادعا را در نظامات بهایی مشاهده می کننداز

جمله در عضویت زنان در نظام مدیریت اصلی و تقنینی بهایی که زنان اجازه ورود ندارند

و در بحث تفاوت ارث زن و مرد و در بحث مهریه زن شهری و تفاوتش با زن روستایی و...

 

ادامه مطلب http://bahairesearch.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=68&mode=thread&order=0&thold=0&POSTNUKESID=e69dba87b2dbd92a1cb4308db5572af3